Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων για απογραφή

Οι γεννημένοι άρρενες μαθητές το έτος 2000 (κλάση 2021) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 στην Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Επίσης όσοι έχουν γεννηθεί το 1999 και δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα, πρέπει να το κάνουν άμεσα, έστω και εκπρόθεσμα.

** Τυχόν μη συμμόρφωση με την υποχρέωση απογραφής ενέχει τον κίνδυνο επιβολής των προβλεπόμενων από το Νόμο Στρατολογίας διοικητικών κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες (προθεσμίες, δικαιολογητικά, κτλ) διαβάστε προσεκτικά το αρχείο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΑΣΗ 2021

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 1999

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ήτοι από 02 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017 στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ_ΔΕΛΤΙΩΝ_ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Προθεσμία για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 είναι μέχρι την Παρασκευή 17-5-2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Διαβάστε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2015