Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Ακολουθούν ενδεικτικά υποδείγματα για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Εκπαιδευτικού και Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της ΔΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Μαθητή ή της Ομάδας, οδηγίες σύνταξης της αναφοράς και οδηγίες για τη βιβλιογραφική καταχώρηση
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Πίνακες Επιλογής Θεμάτων της Δ.Ε. κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο (Τάξεις Α΄ και Β΄)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV: Ενδεικτικά Θέματα για ορισμένα Γνωστικά Αντικείμενα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V: Συνοπτικό Διάγραμμα της Διαδικασίας Εκπόνησης της ΔΕ

Ετικέτες , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.